Terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku prowadzi działania terapeutyczne przeciwdziałające utrzymywania się przewlekłego stanu chorobowego, zapobiega trwałemu kalectwu poprzez rehabilitację i inne formy aktywizacji. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się z pacjentami, nawiązywać z nimi więź, otaczać ich opieką i wsparciem; umie motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu, rehabilitacji i terapii – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Absolwent kierunku organizuje warsztaty terapii zajęciowej, potrafi stworzyć stanowisko do pracy zgodnie z zasadami ergonomii i stosuje zasady BHP.

Perspektywy zatrudnienia:
– dom pomocy społecznej
– hospicjum
– szkoły specjalne
– przedszkola integracyjne
– zakłady opiekuńczo – lecznicze
– kluby seniora
– dzienne domy pomocy

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
3. Język obcy zawodowy
4. Podstawy psychologii i pedagogiki
5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
6. Język migowy
7. Podstawy terapii zajęciowej
8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
9. Prowadzenie terapii zajęciowej
10. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.09 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.
Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.