Opiekunka dziecięca

Do zakresu wiedzy i umiejętności opiekunki dziecięcej należą organizowanie czasu dziecka poprzez naukę i zabawę. Opiekunka dziecięca zna i stosuje zasady żywienia niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym; nie są jej również obce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiekunka dziecięca może sprawować opiekę nad dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, zna również zasady pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
Perspektywy zatrudnienia:
– żłobki
– przedszkola
– hospicja i dziecięce oddziały szpitalne
– bawialnie
– środowisko domowe dziecka

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
3. Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
4. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
5. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
6. Język migowy
7. Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
8. Pielęgnacja i wychowanie dziecka
9. Opieka nad dzieckiem
10. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.11 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.