Technik administracji

Technik administracji prowadzi korespondencję, tworzy pisma urzędowe, obsługuje systemy informatyczne oraz urządzenia techniki biurowej. Do zakresu jego obowiązków należy również koordynowanie pracy jednostki organizacyjnej, sporządzanie protokołów, kontrola akt spraw i dokumentów, prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik administracji zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa, umie je zinterpretować; potrafi przygotować umowy, regulaminy, instrukcje i decyzje.

Perspektywy zatrudnienia:
– urząd miasta
– urząd marszałkowski i wojewódzki
– urząd skarbowy
– sąd
– bank
– biura

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Język obcy w administracji
3. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
4. Podstawy prawa cywilnego
5. Podstawy prawa pracy
6. Podstawy prawa administracyjnego
7. Podstawy finansów publicznych
8. Wykonywanie pracy biurowej
9. Postępowanie w administracji

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji.
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.