Asystentka stomatologiczna

Absolwent kierunku pomaga lekarzowi dentyście w działalności leczniczej jak i organizacyjnej: jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie narzędzi, materiałów i leków, dba o higienę gabinetu zarówno przed, jak i po zabiegu oraz sporządza dokumentację medyczną. Asystentka stomatologiczna odpowiedzialna jest również za kontakt z klientem, dlatego powinna to być osoba życzliwa i komunikatywna.

Perspektywy zatrudnienia:
– publiczne i prywatne gabinety dentystyczne,
– poradnie i kliniki dentystyczne.

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości.
2. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia.
3. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia.
4. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc.
5. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej.
6. Język obcy w stomatologii.
7. Język migowy.
8. Asystowanie lekarzowi dentyście.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej.
10. Komunikacja w gabinecie stomatologicznym.

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MS.14 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątki popołudniu, soboty i niedziele.