Technik Rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik Rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS oraz prowadzania analizy finansowej. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 

Perspektywy zatrudnienia:
– instytucje finansowe,
– banki,
– towarzystwa ubezpieczeniowe,
– urzędy skarbowe,
– przedsiębiorstwa jako: księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

 

Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty realizowane w ramach nauczania:

Podstawy przedsiębiorczości.
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej.
Język obcy w rachunkowości – język angielski.
Rachunkowość finansowa.
Wynagrodzenia i podatki.
Dokumentacja biurowa.
Biuro rachunkowe.
Biuro wynagrodzeń i podatków.

 

POŁOWA ZAJĘĆ TO PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

 

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji AU.36 – Prowadzenie rachunkowości oraz kwalifikacji AU.65 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Inline
Inline